Zpětný odběr pneumatik

Výrobky s ukončenou životností

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Pneumatiky, které si od vás zpětně odebereme, řádně prohlédneme a buď je ekologicky zlikvidujeme, nebo je využijeme k výrobě protektorů. Podle jakého zákona odběr probíhá a jakým způsobem, se dozvíte zde. A jak fungují místa s veřejným odběrem a co si pohlídat, aby vám provozovatel pneumatiku řádně převzal, naleznete též níže. Pro více podrobných informací doporučujeme stáhnout naše osvětové letáky.

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“), je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

 • Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností CARLING, s r. o., realizován v individuálním systému.
 • Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti.

Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru

 • Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde.
 • V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na e-mailu zpetnyodberpneu@carling.cza my zajistíme nápravu.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části.

Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru.

Kdy provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností?

 • V případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad.
 • Jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele.
 • Pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:

Piktogram označení

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Naše společnost CARLING, spol. s r. o., jako výrobce, distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na e-mailu zpetnyodberpneu@carling.cz a my zajistíme nápravu.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

 • o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků;
 • o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití;
 • o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad;
 • o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí;
 • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

Informační letáky

Stáhněte si:

leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení

leták Pneumatiky – Způsob zajištění zpětného odběru pneumatik – ke stažení verze pro tisk

leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení

leták Pneumatiky – Zpětný odběr pneumatik – ke stažení verze pro tisk