Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů: CARLING, spol. s r. o., Hviezdoslavova 1308/51, 627 00 Brno, IČ 454 77 680 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 4871 (dále jen „CARLING“) tímto jako správce osobních údajů informuje o zpracování osobních údajů.

Subjekty osobních údajů. Subjekty osobních údajů jsou fyzické osoby –  obchodní partneři společnosti CARLING, zákazníci a potenciální zákazníci, pokud se jedná o nepodnikající a podnikající fyzické osoby, fyzické osoby, které nám zákazníci a potenciální zákazníci uvedli jako kontaktní osoby, se kterými má CARLING jednat, zaměstnanci společnosti CARLING a uchazeči o zaměstnání. Hlavním předmětem činnosti společnosti CARLING je prodej pneumatik a výroba a prodej protektorů a pneuservisní služby se zaměřením zejména na nákladní a užitková vozidla. Pouze výjimečně jsou tak zákazníky společnosti CARLING nepodnikající fyzické osoby.

Kategorie údajů. Zpracovávány jsou základní identifikační a kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, titul, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, kontaktní poštovní a elektronická adresa, údaje nutné pro splnění konkrétní obchodní smlouvy jako např. počet vozových jednotek, u kontaktních osob zpravidla jméno a příjemní, telefon, e-mail a u zaměstnanců údaje nutné pro zpracování mzdové a personální agendy. Zpracovávané údaje nepředstavují vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. U žádné osoby nejsou evidovány údaje ze zvláštní kategorie osobních údajů (fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity).

Získávání údajů. Údaje jsou získávány přímo od jejich subjektů, kterým jsou podány informace o účelu zpracování. Dále jsou údaje získávány z veřejných rejstříků a registrů. Údaje nejsou získávány kupováním, pronájmem či nelegálními cestami. Osobní údaje jsou uchovávány v  informačních systémech společnosti CARLING.

Účel zpracování. Zpracování osobních údajů CARLING provádí na základě zákonné a smluvní povinnosti a oprávněného zájmu, plnění povinností z uzavřených obchodních smluv, dále za účelem shromažďování údajů o odběrech zboží a služeb pro účely zkvalitnění nabídky a podmínek dalších odběrů, posuzování a vyhodnocování zájmu zákazníků o pneu zboží a pneu služby, informování zákazníků a potenciálních zákazníků o nových produktech a jejich nabízení prostřednictvím e-mailu, telefonicky či SMS zpráv. Zákazníkům po dobu 5 – ti let od jejich poslední objednávky jsou nabídky a informace zasílány z důvodu oprávněného zájmu, potenciálním zákazníkům na základě jejich souhlasu. Nabízení zboží a služeb mohou kontaktované subjekty kdykoli odmítnout, přičemž na tuto možnost budou v každém e-mailu upozorněny. Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány za účelem zpracování mezd.

Osobní údaje nejsou shromažďovány za jiným účelem, jako např. nabízení obchodů a služeb, šíření obchodních sdělení, provádění marketingových a jiných průzkumů, které nesouvisí s prodávaným zbožím a poskytovanými službami, prodej údajů či jejich pronájem apod.

Doba zpracování. Osobní údaje CARLING zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po jeho ukončení nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však po dobu vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Údaje pro daňové účely, pro účely ochrany oprávněných zájmů jsou uchovávány po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů a v souladu s nimi.

Internetové stránky.  Prohlížení webových stránek CARLING je anonymní. Kvůli odpovědi na dotaz, registraci na stránkách, nákupu nebo účasti v anketách mohou být osoby v některé části stránek vyzvány k dobrovolnému poskytnutí svých osobních údajů, včetně jména, příjmení, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, identifikačního čísla. Webové stránky a e-shop CARLING zaznamenávají informace o návštěvách těchto stránek, které souží k přizpůsobení stránek potřebám zákazníků. Tyto informace o návštěvách neobsahují žádné osobní údaje. Internetové stránky CARLING využívají cookie, které umožňují nabídnout informace ušité na míru. Cookie je soubor uložený v prohlížeči – ve vašem zařízení, který umožňuje fungování webu a cílené reklamy. Prohlížeč lze nastavit tak, aby vždy upozornil na soubor cookie s možností rozhodnutí o jeho přijetí. Shromažďování a používání informací pomocí technologií cookie je anonymní – získané informace neobsahují jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu.

Ochrana osobních údajů. CARLING přijal odpovídající technická, organizační a bezpečnostní opatření k zajištění maximální možné ochrany zpracovávaných osobních údajů před poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem, zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jakož i před jinými nepřípustnými způsoby zpracování. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu. Postup k dodržení ochrany osobních údajů při jejich zpracování CARLING upravil ve své vnitřní směrnici, kterou jsou povinni dodržovat všichni jeho zaměstnanci.

Předávání údajů. Osobní údaje subjektů jsou předávány pouze omezenému okruhu osob, zpravidla k provedení některých specifických činností (výrobcům a dovozcům pneu zboží, dodavatelům protektorovacího materiálu, dodavatelům informačních technologií, zpracovatelům mezd apod), a to vždy na základě smluvního závazku příjemců a zpracovatelské smlouvy k zajištění bezpečnosti a ochrany předávaných údajů. Dále mohou být osobní údaje předávány orgánům státní správy a úřadům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Údaje mohou být předávány do zemí Evropské unie.

Subjekty údajů mají právo:

  • požadovat potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány a právo na přístup k nim,
  • požadovat opravu nepřesných nebo neúplných údajů,
  • požadovat výmaz údajů není dán důvod pro jejich zpracování. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nutné pro splnění právních povinností, pro uplatnění právních nároků.
  • požadovat mezení zpracování údajů po dobu, než bude ověřena okolností jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů,
  • požadovat od správce jím zpracovávané údaje ve formátu přenositelném k jinému správci,
  • odvolat souhlas. Toto právo se neuplatní, pokud je zpracování nutné pro splnění právních povinností, pro uplatnění právních nároků,
  • podat stížnost dozorovému orgánu, pokud se domnívá, že údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem,
  • být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.

Podněty, jimiž subjekty uplatní svá práva CARLING vyřizuje do měsíce od přijetí podnětu formou, která byla použita při uplatnění práva – písemně v elektronické nebo listinné podobě.

Toto Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů se vyvěšuje na vývěsce v sídle společnosti CARLING a na jeho internetových stránkách. Prohlášení bude upravováno podle potřeby a aktuálního stavu a z tohoto důvodu doporučujeme sledovat jeho aktuální znění.  

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění práv subjektů údajů nás můžete kontaktovat písemně na adrese sídla, na tel. čísle +420 515 900 900 nebo na e-mailové adrese uctarna@carling.cz.

Pověřence pro ochranu osobních údajů CARLING nejmenoval.

V Brně dne 25. května 2018