F047-001P3-Poskozeni protektorovanych pneumatik nakladnich vozidel