Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Právní úprava

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který implementuje do národní legislativy závaznou směrnici EU  2019/1937 ze dne 23. 10. 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Podle uvedeného zákona je společnost CARLING, spol. s r. o. se sídlem v Brně, Hviezdoslavova 1308/51, 627 00 Brno – Slatina, IČ: 454 77 680 (dále jen „Společnost“) povinna vést vnitřní oznamovací systém.

Kdo oznamuje 

Oznamovateli mohou být zaměstnanci Společnosti a další zákonem stanovené osoby.

Co se oznamuje

Oznámení se týká neetického, nemorálního či nelegálního jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností bez toho, aby oznamovateli za takové oznámení hrozil postih – tzv. odvetné opatření.

Způsoby podání oznámení

Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému Společnosti je Mgr. Světlana Oplatková.

Příslušná osoba určená pro přijetí a vyřízení oznámení má povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky na e-mailové adrese: whistleblowing@carling.cz.
  • Písemně v listinné podobě na adresu CARLING, spol. s r. o., Hviezdoslavova 1308/51, 627 00 Brno – Slatina s označením obálky „NEOTVÍRAT – oznámení whistleblowing, pouze k rukám příslušné osoby“
  • Telefonicky u pověřené osoby na tel. č. +420 705 711 676 v pracovní dny od 8.00 do 15:00 hod. O sděleném oznámení bude učiněn písemný záznam.
  • Osobně v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod po domluvě termínu s pověřenou osobou prostřednictvím shora uvedených kontaktů.

Společnost tímto sděluje, že  vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost

Při podání oznámení uvede oznamovatel své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě mu nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními!

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz)

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu.